Návrh na zápis údajov do obchodného registra

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným sa podáva prostredníctom jednej zo služieb v závislosti od spôsobu jej založenia.

Návrh na zápis spoločnosti

Ak už máte živnostenské oprávnenie (alebo iné podnikateľské oprávnenie).

Návrh na zápis spoločnosti založenej zjednodušeným spôsobom

Ak ste spoločnosť s ručením obmedzeným založili zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného formulára.

Akciová spoločnosť

Iné právne formy

Ďalšie nové služby pre zápis spoločnosti iných právnych foriem sa pripravujú a postupne ich budeme dopĺňať. Pre podávanie návrhu na prvozápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra je zatiaľ potrebné použiť na to určenú elektronickú službu zverejnenú na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk a príslušný formulár podľa právnej formy spoločnosti zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.