Elektronické služby obchodného registra

S cieľom modernizovať a zefektívniť elektronické služby obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vybudovalo nový webový portál, prostredníctvom ktorého je možné využívať všetky elektronické služby obchodného registra, vrátane žiadosti o poskytovanie výpisu či žiadosti o vyhotovenie kópie uloženej listiny, návrhu na zápis údajov (prvozápis), ako aj návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov či návrhu na výmaz údajov z obchodného registra.

Webové sídlo obchodného registra zároveň ponúka možnosť zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ako aj možnosť zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom.

Prostredníctvom tohto webového sídla je možné využiť štandardizované šablóny na vytvorenie spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným, podpisového vzoru konateľa a jeho súhlasu s vymenovaním do funkcie, ako aj štandardizovanú šablónu na vytvorenie plnomocenstva.