Vyhlásenie prístupnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo Obchodný register SR.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu alebo výnimky uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

    1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
    2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:   Textový obsah niektorých súborov vo formáte PDF je vytvorený v strojovo nečitateľnom formáte (bitmap). V tomto obsahu nie je možné vyhľadávať.
  1. neprimerané zaťaženie
  2. obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 3.10.2022.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 3.10. 2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

  1. Pokiaľ požadujte konkrétne PDF súbory v strojovo čitateľnom formáte kontaktujte prosím naše call centrum.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu