Formulár č. 33

Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov so skutočným právnym stavom

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby je možné vytvoriť návrh (podnet) na začatie konania o zosúladenie údajov so skutočným právnym stavom.

Konaním o zosúladenie údajov sa má dosiahnuť zhoda zápisu v obchodnom registri so skutočným právnym stavom inak, ako na základe návrhu na zápis údajov do obchodného registra.

Služba sa využíva v prípade, ak osoba, ktorej sa zapísané údaje týkajú alebo iná osoba, ktorá má právny záujem na správnosti údajov zapísaných v obchodnom registri zistí nesúlad medzi údajmi zapísanými v obchodnom registri (napr. z výpisu z OR) a skutočným stavom (napr. nesprávne zapísaný názov ulice pri sídle zapísanej osoby).

Vyplnenie návrhu na začatie konania o zosúladenie údajov vám zaberie približne 30 minút.