Návrh na zápis zmeny právnej formy

Predtým ako začnete

Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na zápis zmeny právnej formy zapísanej osoby do obchodného registra.

Vyplnenie návrhu na zápis zmeny Vám zaberie približne 30 minút.

Návrh na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

Návrh na zápis musí byť autorizovaný (elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou) navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami (dokumentami) v elektronickej podobe, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať, a listinami (dokumentami), z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri (ďalej ako „zákon“) preveriť. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou), alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou).

K návrhu na zápis zmeny právnej formy zapísanej osoby sa prikladajú listiny (dokumenty) podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.