Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín

Predtým ako začnete

Služba slúži fyzickým osobám a podnikateľom na získanie kópií listín uložených v zbierke listín obchodného registra v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

Kópia listiny uloženej v zbierke listín v elektronickej podobe je opatrená kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Registrový súd ju poskytuje bezplatne v lehote do piatich pracovných dní odo dňa, keď súdu bola doručená žiadosť o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami.

Kópia listiny v listinnej podobe je zasielaná na žiadateľom uvedenú adresu po uhradení súdneho poplatku (za vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín, za každú, aj začatú stranu 0,50 €, najmenej 2 €).